Thành công của khách hàng

Là thành công chúng tôi

Tiếng Việt English

Quản lý nhà chung cư

Download tài liệu tại đây.

Đơ
n đề nghị khẩn cấp

Bản
 đề nghị

Luật đất đai

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bộ Luật Dân sự 2015

Bộ Luật Dân sự 2015 số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2015.